Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 

1.1 Meat Monkey B.V. biedt diensten aan betreffende het verkopen van vleesproducten en aanverwante artikelen door Nederland(met uitzondering van de Waddeneilanden) en België.

 

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – Meat Monkey B.V.: gevestigd aan de Hoeveweg 22 6613  te Balgoij, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Eindhoven onder handelsregisternummer 75265729 , welke B.V. handelt onder de handelsnaam Meat Monkey B.V.; – Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Meat Monkey B.V. opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. – Website: de door Meat Monkey B.V. gehouden website met als URL www.meatmonkey.nl

 

1.3 Meat Monkey B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

2. Aanbod en Overeenkomst

 

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Meat Monkey B.V. is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

 

2.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Meat Monkey B.V. verzonden. Deze gegevens zijn door Meat Monkey B.V. ontvangen; of – Meat Monkey B.V.heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden.

 

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Meat Monkey B.V. herroepen worden in geval de Koper niet aan de door Meat Monkey B.V. gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

 

2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Meat Monkey B.V.worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Meat Monkey B.V. kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

3. Prijzen

 

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die Meat Monkey B.V. in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd voor bestellingen die worden verzonden, in zoverre dat zolang niet is betaald, Meat Monkey B.V. geen producten zal leveren.

 

3.2 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Meat Monkey B.V. gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

4. Betaling

 

4.1 Bij bestellingen via de Website kan de Koper betalen middels iDeal.

 

5. Bezorgen en leveringstijd

 

5.1 Bestellingen worden na betaling klaar gemaakt en klaargezet bezorgen op het door koper opgegeven bezorgadres op de gekozen leverdatum. De door Meat Monkey B.V. aangegeven levertijd via track and trace geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Bij eventuele wijzigingen nemen wij contact met u op.

 

5.2 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Mocht dit onverhoopt wijzigen dan zo snel mogelijk aan ons doorgeven.

 

5.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

 

5.4 Indien op het beoogde moment van levering door ons niemand aanwezig is dan proberen we het op een later tijdstip nog eens. Mocht er dan nog niemand thuis zijn, dan dient u de bestelling af te halen op een samen te bespreken afhaaladres.

 

5.5 Terstond na ontvangst, bij het bezorgen, dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via telefoon 0485 – 317138 of mail: info@meatmonkey.nl . Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Meat Monkey B.V. zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

 

5.6 Goederen, waarvan de verpakking niet is geopend en die wederom verkoopbaar kunnen worden geacht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen 5 dagen na ontvangst aan Meat Monkey B.V. worden geretourneerd. De Koper heeft dan recht op vergoeding van de aankoopprijs. De verzendkosten voor het retourneren/ruilen van artikelen zijn voor de Koper. Dit recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:

– Tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de Koper (maatwerk)

– Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

– Snel kunnen bederven of verouderen

 

6. Garantie

 

6.1 Meat Monkey B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

 

6.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Meat Monkey B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, naar keuze van Meat Monkey B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan en op verzoek van Meat Monkey B.V. te retourneren en de eigendom aan Meat Monkey B.V. te verschaffen.

 

6.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Meat Monkey B.V., de Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

6.4 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

 

7. Overmacht

 

7.1 In geval van overmacht is Meat Monkey B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Meat Monkey B.V. is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

8. Persoonsgegevens

 

8.1 Meat Monkey B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Meat Monkey B.V. intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Meat Monkey B.V. neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

9.1 Meat Monkey B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

 

9.2 De Koper vrijwaart Meat Monkey B.V. voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.